Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Roskilde Radikale Venstre

Publiceret

12. februar
2017

Vedtægter for Radikale Venstre i Roskilde

§ 1 Medlemskab
Medlemmer af Det Radikale Venstre i Roskilde er de medlemmer af Det Radikale Venstre (DRV), som er bosiddende i Roskilde kommune, som tilsammen tillige udgør folketingsvalgkredsen Roskilde.

§ 2 Formål
Foreningens formål er lokalt at varetage de opgaver, der i DRV’s Landsforbunds vedtægter er udlagt til lokalforeninger og kredsforeninger. Det indebærer bl.a.
-    at fremme den politiske aktivitet i området gennem medlemskab og vælgertilslutning til DRV samt bidrage til den offentlige debat i området om såvel lokalpolitiske som landspolitiske spørgsmål;
-    at opstille og føre valgkamp for kandidater til valg i kommunalbestyrelsen og mellem valg at samarbejde med de valgte og de opstillede repræsentanter;
-    at opstille og føre valgkamp for kandidat(er) til valg til folketinget;
-    at vælge delegerede til DRV’s landsmøde, jf. Landsforbundets vedtægter;
-    at medvirke til kandidatopstilling og valgkamp ved valg til regionsråd for storkreds/region Sjælland;
-    at repræsentere foreningen i den radikale regionsforsamling og i øvrigt medvirke til løsning af de opgaver, der er tillagt regionsforsamlingen, herunder repræsentation i DRV’s Hovedbestyrelse og udvalg;
-    at fastsætte kontingent samt i øvrigt sikre en økonomi, der giver et finansielt grundlag for foreningens virke.   

§ 3 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned og indkaldes skriftligt gennem brev eller medlemsblad med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel.

Stk. 2. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle, der på indkaldelsestidspunktet var på medlemslisten, og som senest ved mødets start afregner skyldigt kontingent. Bestyrelsen kan herudover invitere gæster til møderne.

Stk. 3. Dagsordnen skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere;
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse;
  3. Politisk redegørelse ved evt. repræsentanter i Roskilde kommunalbestyrelse;
  4. Politisk redegørelse ved kredsens folketingsmedlem eller –kandidater;
  5. Beretning fra Radikal Ungdom i lokalområdet til orientering;
  6. Politisk drøftelse og evt. vedtagelse af politisk udtalelse;
  7. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget for
      indeværende år;
  8. Fastsættelse af kontingent for det følgende år;
  9. Behandling af indkomne forslag;
10. Valg af formand og næstformand;
11. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter;
12. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter;
13. Valg af repræsentanter/delegerede  til regionsforsamlingen og drøftelse af indstillinger til
      regionsrådet i øvrigt;
14. Valg af delegerede til DRV’s landsmøde. (en pr. påbegyndt 15 medlemmer);
15. Opstilling til folketingsvalg;
16. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet som indkomne forslag under pkt. 9, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag til udtalelser under pkt. 6 skal være formanden i hænde senest ved mødets start.

Stk. 5. Der kan opstilles kandidater til valg på generalforsamlingen (punkterne 10-15) frem til og med punktets behandling. Bortset fra opstilling til valg som folketingskandidater kan kun medlemmer af foreningen kandidere til foreningens tillidsposter.

Stk. 7. Ved ordinær generalforsamling forud for regionsforsamlingens opstilling af kandidater til regionsrådsvalget drøftes mulige kandidater under pkt. 13 i henhold til regionsforsamlingens vedtægter.

Stk. 8. Foreningens formand kan ikke opstille som Roskildekredsens kandidat til folketinget.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen ønsker det, eller en fjerdedel af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af motiveret dagsorden. I givet fald indvarsles generalforsamlingen senest to uger, efter formanden har modtaget begæringen. Indvarslingen sker i øvrigt efter reglerne i § 3, stk. 1.

§ 4 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige virke. Byrådsmedlemmer, folketingskandidater, en lokal RU-repræsentant samt suppleanter til bestyrelsen tiltræder denne uden stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsen afholder på formandens initiativ mindst 6 møder om året. Møderne er som hovedregel åbne for alle medlemmer. Bestyrelsen indkaldes i øvrigt, når mindst 3 valgte bestyrelsesmedlemmer ønsker det. På første møde, som afholdes senest en måned efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med minimum valg af kasserer og sekretær. I sager, der er på dagsordenen, kan bestyrelsen træffe beslutning uanset fremmøde. I andre sager skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede være mødt, for at bestyrelsen kan træffes beslutning.

Stk. 3. Bestyrelsen vedtager en årlig arbejdsplan, der indeholder en beskrivelse af aktiviteter omhandlende såvel lokalpolitiske som landspolitiske spørgsmål. Af arbejdsplanen skal endvidere fremgå evt. nedsættelse af udvalg og beskrivelse af deres kompetence og opgaver. Medlemmer uden for bestyrelsen kan indgå i udvalg. Arbejdsplanen lægges frem til drøftelse blandt medlemmerne, fx. ved et medlemsmøde.

Stk. 4. Bestyrelsen kan udtale sig til offentligheden om foreningens holdninger til aktuelle politiske spørgsmål.

§ 5 Regnskab og kontingent
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret og kassereren opstiller efter årets udgang driftsregnskab og status.

Stk. 2. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves ved årets begyndelse. Kassereren fører kartotek over medlemmernes betaling af kontingent og andre bidrag. Medlemmer med restance udmeldes efter varsel.

Stk. 3. Medlemstallet pr. 1/1 er grundlaget for årets antal delegerede og kontingent til regionsforsamling og landsforbund.

Stk. 4. Foreningen er berettiget til partistøtte i henhold til stemmeafgivning ved kommunevalg og bestyrelsen ansvarlig for at forvalte de modtagne tilskud efter reglerne.

Stk. 5. Regnskabet revideres af generalforsamlingens valgte revisorer eller ved forfald deres suppleanter. Finansielle beholdninger ved status skal konstateres, og bogføringen stikprøvevis kontrolleres.

Stk. 6. Ved den ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen budget for indtægter og udgifter. Det skal fremgå, hvilke beløb der påtænkes enten opsparet eller anvendt til henholdsvis folketingsvalg og kommunalvalg.

§ 6 Kommunalvalg
Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse og forberedelse af generalforsamling til opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen i Roskilde kommune. Opstillingsgeneralforsamlingen afholdes særskilt og senest 6 måneder før kommunalvalg, og indkaldelse sker i henhold til § 3, stk. 1.

Stk. 2. Der opstilles det antal kandidater for Det Radikale Venstre, som generalforsamlingen ønsker at opstille, dog højst det samlede antal kommunalbestyrelsesmedlemmer i kommunen.

Stk. 3. Adgang til og stemmeret på opstillingsmødet for Roskilde kommune har de af foreningens medlemmer, som på indkaldelsestidspunktet er på medlemslisten, er bosiddende i Roskilde kommune, og som har betalt skyldigt kontingent.

Stk. 4. Valgbare til listerne er alle de medlemmer, der er foreslået, inden opstillingen påbegyndes, som accepterer de beslutninger om valgforbund mv., der måtte blive truffet, og i øvrigt opfylder valglovens bestemmelser om opstillingsberettigelse.

Stk. 5. Dagsordenen for opstillingsgeneralforsamlingerne skal som minimum indeholde følgende punkter:
-    Valg af dirigent, referent og stemmetællere;
-    Forelæggelse af skitse til arbejdsplan for valgkampen;
-    Forelæggelses af skitse til valgprogram;
-    Diskussion og evt. vedtagelse af retningslinier for indgåelse af valgforbund
-    Beslutning om antal kandidater, jf. stk. 2;
-    Valg af kandidatliste i prioriteret orden, jf. stk. 6;
-    Eventuelt.

Stk. 6. Placering på listen foregår ved op til 4 afstemninger. Alle afstemninger foregår skriftligt. Ved 1. afstemning vælges ud af alle de foreslåede det antal kandidater, som listen skal indeholde. De, der opnår flest stemmer, er valgt som kandidater. Afstemning bortfalder, såfremt der ikke er overtallighed. Ved 2. afstemning vælges den kandidat, der skal stå øverst på listen. Såfremt ingen kandidat opnår absolut flertal, stemmes mellem de to øverste kandidater. Ved 3. afstemning vælges de næste 3 på listen ved pointmetoden, idet der gives point fra 1 til 3. Ved 4. afstemning foretages placeringen af de øvrige kandidater fra listens 5. plads og ud. Denne afstemning gennemføres i een omgang ved pointmetoden. Radikale Venstre tilmelder kandidatlisten til Roskilde Kommune med sideordnet opstilling.

Stk. 7. Der nedsættes efter opstillingsgeneralforsamlingerne et valgudvalg. Valgudvalget består af de to øverste kandidater på listen samt 2 medlemmer af bestyrelsen. Valgudvalget træffer beslutning om endeligt valgprogram, valgforbund og om valgkamp i øvrigt inden for de budgetterede midler.


§ 7 Afstemninger og valg
Alle valg og afstemninger, hvor proceduren ikke er beskrevet i nærværende vedtægter, foretages i henhold til Landsforbundets vedtægter.

§ 8 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægterne kan kun ændres af en ordinær generalforsamling eller en af den ordinære generalforsamling bemyndiget ekstraordinær generalforsamling. Det skal fremgå af dagsordenen, at der er stillet forslag om ændringer, og ordlyden skal være udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Vedtagelse kræver 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

Stk. 2. Ændringer i vedtægterne, som umiddelbart følger af ændringer i landsforbundets vedtægter, kan indarbejdes uden behandling og meddeles ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 9 Foreningens opløsning eller omdannelse
Stk. 1. Foreningen kan opløses ved beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Ved opløsning overgives Foreningens aktiver til en eller flere andre foreninger inden for Det Radikale Venstre, bestemt af den opløsende generalforsamling.

§ 10 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Stk. 1. Foreningen påbegyndte sit virke 1. december 2006. Vedtægter ændret 12. april 2015 og 10. april 2016.